boron

an Emacs 24 theme based on Boron (tmTheme)

M-x package-install boron-theme
URL
Version
20170808.1308
Back