molokai

molokai theme with Emacs theme engine

M-x package-install molokai-theme
URL
Version
20151016.1545
Back