monokai-alt

Theme with a dark background. Based on sublime monokai theme.

M-x package-install monokai-alt-theme
URL
Version
20170630.2048
Back